Danh Sách Top Level

Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
1 hoakiem2021 1044004425 119 1707414660
2 URI 1044004275 119 1707414660
3 Tócxám 1044004273 119 1707414660
4 Hit1Cái 1044004253 119 1707414660
5 BéHÕtTiêu 1044003899 119 1707414660
6 Daniel 1044003388 119 1707414660
7 zzlubozz 1044003171 119 1707414660
8 S¥mHoan 1044002724 119 1707414660
9 LãoLão 1044002675 119 1707414660
10 ADª 1044002616 119 1707414660
Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
11 hoakiem2021 1044004425 119 1707414660
12 URI 1044004275 119 1707414660
13 Tócxám 1044004273 119 1707414660
14 Hit1Cái 1044004253 119 1707414660
15 BéHÕtTiêu 1044003899 119 1707414660
16 Daniel 1044003388 119 1707414660
17 zzlubozz 1044003171 119 1707414660
18 S¥mHoan 1044002724 119 1707414660
19 LãoLão 1044002675 119 1707414660
20 ADª 1044002616 119 1707414660

Bảng Xếp Hạng Cập Nhật Chính Xác Sau Khi Nhân Vật Thoát Game Hoặc Bảo Trì