Danh Sách Top Level

Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
1 Rosé 1044002616 119 1707414660
2 Kýºc1Tk¶1 1044002508 119 1707414660
3 KëD¸Bi®t 1044002299 119 1707414660
4 xXxSocola 1044001639 119 1707414660
5 xXxMatChaxXx 1044001607 119 1707414660
6 HuyªtMa 1044001313 119 1707414660
7 УtTênGìHayTa 1044000876 119 1707414660
8 BachThien 1044000818 119 1707414660
9 xxxKAKAxxx 1044000655 119 1707414660
10 1Qu§t5X¸ 1044000590 119 1707414660
Thứ Hạng Tên Nhân Vật ID Nhân Vật Cấp độ Kinh Nghiệm
11 Rosé 1044002616 119 1707414660
12 Kýºc1Tk¶1 1044002508 119 1707414660
13 KëD¸Bi®t 1044002299 119 1707414660
14 xXxSocola 1044001639 119 1707414660
15 xXxMatChaxXx 1044001607 119 1707414660
16 HuyªtMa 1044001313 119 1707414660
17 УtTênGìHayTa 1044000876 119 1707414660
18 BachThien 1044000818 119 1707414660
19 xxxKAKAxxx 1044000655 119 1707414660
20 1Qu§t5X¸ 1044000590 119 1707414660

Bảng Xếp Hạng Cập Nhật Chính Xác Sau Khi Nhân Vật Thoát Game Hoặc Bảo Trì